هیچگاه درک نکردم ؛


  چرا کافری که بیمار میشود ، دچار عذاب الهی شده و مسلمانی که بیمار میشود، دچار آزمون الهی ...!


مرض که یکیست ! شاید تفاوت در نگرش انسانهاست ...


جهل نرمترین بالشی است که انسان می تواند سرخود را بگذارد وبخوابد..